Hippokrates

Poistenie profesijnej
zodpovednosti


Zodpovednosť lekára

Hippokrates a legislatíva

Všeobecné poistné
podmienkyStiahnite si:

Právna ochrana a poistný
balík Hippokrates


Hippokrates, komplexný balík poistných služieb, bol vypracovaný v úzkej spolupráci  Slovenskej lekárskej komory , Generali Poisťovne, a.s., spol. ECOM WORLD a špecialistov v oblasti práva,
ako reakcia na platné zmeny v zákonoch o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré sú platnosti od 01.01.2005.

Čo obsahuje Hippokrates ?

Zodpovednosť´ - poistenie zodpovednosti slúži k pokrytiu oprávnených nárokov a odmietnutiu neoprávnených nárokov na náhradu škody spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a splňuje zákonom stanovenú povinnosť poistného krytia pre Vaše pracovné a odborné zameranie.
Pre akékoľvek poistenie zodpovednosti za škodu platí jedna dôležitá zásada: poistením sú vždy kryté iba škody, na ktoré má poškodený nárok. To znamená, že plnenie poisťovne sa vždy obmedzí iba na odškodnenie, ktoré prislúcha poškodenému podľa platnej legislatívy !

Právna ochrana – poistenie právnej ochrany chráni Vašu osobu pred nákladmi, ktoré vzniknú v súvislosti  možnými  spormi s poisťovňami, nadriadenými, alebo zo zmluvných sporov.
Na základe poistenia právnej ochrany preberá poisťovňa  odôvodnené a účelne vynaložené náklady, potrebné k uplatneniu právnych záujmov poisteného v nasledujúcich oblastiach: trestné právo, pracovné právo, správne konanie,záväzkové právo.

Poistenie práceneschopnosti alebo  poistenie prerušenia prevádzky – umožňuje pokryť Vaše náklady resp. výdaje, ak v prípade chroby nie ste schopný vykonávat´  Vašu prácu, zamestnanie.

Úrazové poistenie – poistná suma chráni Vašich najbližších v prípade smrti úrazom a zároveň chráni Vašu osobu pri úrazoch, následkami ktorých dôjde k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu vykonávat´ Vaše lekárske povolanie.
UZATVORENÉ! POISTNÉ ZMLUVY SÚ V PLATNOSŤI, NOVÉ ZMLUVY SA CEZ Generali Poisťovňu, a.s NEUZATVÁRAJÚ!