Poistenie HIPPOKRATOSNa základe rozsiahlych skúseností s poistením zodpovednosti za škodu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poistením právnej ochrany členov Slovenskej lekárskej komory a poistením profesnej zodpovednosti za škodu členov viacerých stavovských organizácií pripravila Wüstenrot poisťovňa, a s. pre lekárov balík poistných produktov HIPPOKRATOS, prostredníctvom ktorého môžu lekári – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti splniť povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú im ukladá zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, lekári – zamestnanci uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi a zároveň obe skupiny zaistiť komplexné poistné krytie pre prípad vzniku neočakávaných udalostí, v dôsledku ktorých nemôžu dočasne vykonávať svoje povolanie.

Poistný produkt HIPPOKRATOS zahŕňa nasledovné druhy poistenia :

1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a jeho zamestnancami v súvislosti:
a) s poskytovaním zdravotnej starostlivosti takého druhu a rozsahu, na ktorú má poskytovateľ platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané príslušným orgánom,
b) s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia zdravotnej starostlivosti ,
c) s prevádzkou priestorov, ktoré poistený využíva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

2. Poistenie zodpovednosti lekára - zamestnanca za škodu , ktorú spôsobil:
a.) svojmu zamestnávateľovi – poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti , s ktorým je v čase vzniku škody v pracovnom pomere, a to
b.) zavineným porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla podľa § 179 Zákonníka práce, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich zodpovednosť poisteného za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch.

3. Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti – poistený lekár má právo na úhradu v poistnej zmluve dojednanej čiastky za každý deň práceneschopnosti, ktorá nastala v dôsledku ochorenia alebo úrazu počas doby trvania poistenia a jej následkom došlo ku strate na zárobku.

4.Poistenie prerušenia prevádzky – poistený lekár – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má právo na úhradu v poistnej zmluve dojednanej dennej čiastky v prípade prerušenia prevádzky spôsobenej z dôvodu živelných udalostí špecifikovaných v poistnej zmluve.

Poistenie je možné uzavrieť vyplnením jednotného dotazníka exkluzívne prostredníctvom maklérskej spoločnosti ECOM WORLD, spol. s r.o.